『印度学仏教学研究』

Title
(Romanization)
Shugokokkaishō ni okeru Saichō no tokuitsu hihan: Hossō kyōgaku hihan to ha kubetsu sareru tokuitsu koyū e no hihan
Terai Yoshinobu
Title
(English)
On Saichō's Criticism of Tokuitsu in the Shugokokkaishō
Terai Yoshinobu
第37巻第2号 (1989): 658-660