『印度学仏教学研究』

Title
(Romanization)
Gutoku ni tsuite no ichikōsatsu: Gu no keihu yori ukagau Shinran no tachiba
Hosokawa Gyōshin
Title
(English)
A Study of Gutoku Shinran
Hosokawa Gyōshin
第5巻第1号 (1957): 255-258