『印度学仏教学研究』

Title
(Romanization)
Shintai yaku no shofunbetsu to Genjōyaku no shohenge ni tsuite
Kutsutani Toshiyuki
Title
(English)
A Study of parikalpya
Kutsutani Toshiyuki
第25巻第1号 (1976): 120-121