『印度学仏教学研究』

Title
(Romanization)
Shinran kyōgaku no "kyō" to "gaku" , toku ni sono "gaku" ni tsuite no Nihongakuteki kōsō
Ono Masayasu
Title
(English)
A Study of Kyo and Gaku in Shinran's Kyogaku
Ono Masayasu
第12巻第1号 (1964): 20-31