Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
”Daigyō" no keijijōgaku
Miyaji Kakue
Title
(English)
Metaphysics of dai-gyo in the Kyōgyōshinshō
Miyaji Kakue
26, no. 2 (March 1978): 530-537