Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Daijō shōchiron kanken: Chūfan, yuga kōshō ni okeru ichishiten to shite
Mitsukawa Toyoki
Title
(English)
On the Karatalaratna
Mitsukawa Toyoki
13, no. 2 (March 1965): 613-618