Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Shōbōgenzō ni okeru kōan no atsukaikata to dokkaijō no mondai (ni): Sōzanhouganbanyū no kōan
Takahashi Masanobu
Title
(English)
The Kōan in Shobogenzo, Some Problems in its Interpretation (2)
Takahashi Masanobu
14, no. 1 (December 1965): 279-282