Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
"Yuishiki ni okeru ten
Kitabatake Tensei
Title
(English)
The Pariṇāma in the Vijñaptimātratā School
Kitabatake Tensei
11, no. 2 (March 1963): 546-547