Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Shōbōgenzōshisho no denshō to sono shisōteki igi
Yokoi Kakudō
Title
(English)
The Significance of the Transmission of Shōbōgenzō-shisho
Yokoi Kakudō
14, no. 2 (March 1966): 716-719