Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Soshitsujitaijuki ni tsuite
Mizukami Fumiyoshi
Title
(English)
On the Soshitsuji-taijuki
Mizukami Fumiyoshi
35, no. 1 (December 1986): 160-163