Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Abidaruma ni okeru "chikara" to iu go ni tsuite
Namikawa Takashi
Title
(English)
On “Power” in Abhidharma
Namikawa Takashi
26, no. 1 (December 1977): 138-139