Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Ieitsu to Bukkyō shisō (ni): Airurando shijin Ieitsu no zen shisō ni tsuite
Itō Hiromi
Title
(English)
W. B. Yeats and Buddhistic Philosophy [2]
Itō Hiromi
14, no. 2 (March 1966): 770-775