Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Indo Bukkyō ni okeru ningen sonchō no seishin ni tsuite: Jitsuzon shisō to taihi shitsutsu
Kino Kazuyoshi
Title
(English)
Indian Buddhism and Existentialism
Kino Kazuyoshi
11, no. 2 (March 1963): 464-469