Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Indo sūgakushi kenkyū (I): Karaṇi no imi ni tsuite
Hayashi Takao
Title
(English)
A Study in the History of Hindu Mathematics (I): On the Meaning of the word karaṇī
Hayashi Takao
26, no. 1 (December 1977): 132-133