Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Kumārira ni okeru Ātoman no gainen
Yamasaki Tsugihiko
Title
(English)
Kumārila's Conception of Ātman
Yamasaki Tsugihiko
15, no. 1 (December 1966): 113-116