Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Gurifuya Sūtora no kai (vrata) ni tsuite
Iwasaki Shin
Title
(English)
Vratas in the Gṛhyasūtras
Iwasaki Shin
16, no. 1 (December 1967): 210-214