Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Chibetto ni okeru shūkyō girei
Teranishi Tomoyuki
Title
(English)
Rituals in Tibet
Teranishi Tomoyuki
35, no. 1 (December 1986): 65-67