Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Chibetto yaku Ninyūshigyōron ni tsuite
Okimoto Katsumi
Title
(English)
The Tibetan Translation of the Erh-ju-ssŭ-hsing-lun
Okimoto Katsumi
24, no. 2 (March 1976): 999-992