Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Chao Kun Monkon Tēpumunī no shōgai to sono meisōhō
Fujiyoshi Jikai
Title
(English)
The Life and Meditation of Chao Khun Mongkol-Thepmuni
Fujiyoshi Jikai
15, no. 2 (March 1967): 561-568