Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Burāfumana ni okeru shō no kansei: Agnicayana no shisō
Kazama Toshio
Title
(English)
Perfection of Life in the Brāhmaṇa: The thought of Agnicayana
Kazama Toshio
11, no. 1 (January 1963): 315-310