Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Mahābasutsu ni atawareta jātaka ni tsuite
Sugimoto Takushū
Title
(English)
On the Jātakas Appearing in Mahāvastu
Sugimoto Takushū
11, no. 2 (March 1963): 600-603