Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Yōgaha no zenjōsetsu: Bukkyō no shizensetsu to no hikaku
Hanaki Taiken
Title
(English)
Dhyāna in Yogasūtra and Buddhism
Hanaki Taiken
13, no. 2 (March 1965): 601-604