Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Fujufuseha seiritsu no yōin
Miyazaki Eishū
Title
(English)
On the Formation of Fuju-Fuse School
Miyazaki Eishū
14, no. 2 (March 1966): 527-532