Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Fukū monka Seishin no Bodaishingi ni tsuite
Imai Jōen
Title
(English)
A Study of Ch'ien-hsing's P'u-ti-hsing-i
Imai Jōen
35, no. 1 (December 1986): 112-114