Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Chūsei zenrin ni okeru josei no nyūshin
Furuta Shōkin
Title
(English)
The Involvement of Women in Zen Life during the Kamakura Period
Furuta Shōkin
26, no. 1 (December 1977): 1-13