Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Butten ni mieru hiyu no shurui
Higashimoto Keiki
Title
(English)
A Rhetorical Classification of the Buddhist Texts
Higashimoto Keiki
17, no. 1 (December 1968): 374-377