Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Bukkyō no ”Satori” ni kansuru ichikōsatsu
Nishi Giyū
Title
(English)
A Consideration of the “Satori” of Buddhism
Nishi Giyū
1, no. 1 (July 1952): 6-11