Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Shinkū ni okeru endonkai sōjō ni tsuite
Yoshida Kiyoshi
Title
(English)
On Shinkū's Transmission of Mahāyāna-śīla
Yoshida Kiyoshi
14, no. 2 (March 1966): 738-741