Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Shuzensha seiritsu no haikei ni tsuite
Oh Kwang
Title
(English)
On the Background to the Establishment of Shuzensha in Korea
Oh Kwang
27, no. 2 (March 1979): 810-813