Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Zenki jidai ni okeru Chigi no jissenkan no suii: Kyakkanteki hōhō kara shukanteki hōhō e
Nitta Masaaki
Title
(English)
Chi-i's Theory on the Method of Grasping the Authentic Reality
Nitta Masaaki
18, no. 2 (March 1970): 534-539