Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Joshōron no ichishikaku
Yamamoto Bukkotsu
Title
(English)
A Study of Joshōron
Yamamoto Bukkotsu
11, no. 2 (March 1963): 676-679