Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Indo to seiyō no tetsugaku ni okeru zenjinteki kōjō (Gradual Progress) no gainen
Glasenapp
Title
(English)
印度と西洋の哲學における漸進的向上 (Gradual Progress) の概念
Glasenapp
1, no. 1 (July 1952): 107-111