Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Furuki Gyozan shōmyō hakase to Tada hakase no seiritsu ni tsuite
Mizuhara Mukō
Title
(English)
On the Establishment of the Gyosan shōmyō-hakase and tada-hakase
Mizuhara Mukō
35, no. 1 (December 1986): 168-170