Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Kichiozō no kairitsukan
Tonegawa Hiroyuki
Title
(English)
The Precepts of Chi-ts'ang
Tonegawa Hiroyuki
35, no. 1 (December 1986): 90-94