Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Tōdai ni okeru Shōmangyō no rufu ni tsuite
Satō Shingaku
Title
(English)
The Circulation of the Śrīmālā-sūtra in the T'ang Dynasty
Satō Shingaku
17, no. 2 (March 1969): 727-730