Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Tōdai zen to Ryū Sōgen
Shinohara Hisao
Title
(English)
T'ang Zen and Lo Tsung-yüan
Shinohara Hisao
11, no. 2 (March 1963): 504-508