Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Yuishikikan no juyō: Kanri Yuishikigishiki to no hikaku o tōshite
Ueda Kōen
Title
(English)
The Acceptance of the vijñapti-mātratā View, as seen in a Comparison with Kanri's Yuishikigi-shiki
Ueda Kōen
29, no. 2 (March 1981): 612-613