Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Ennin no mikkyō ni okeru ichi ni no mondai
Misaki Ryōshū
Title
(English)
Some Problems in Ennin's Esoterism
Misaki Ryōshū
12, no. 2 (March 1964): 698-700