Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Keihō Shūmitsu ni tsuite
Yamazaki Hiroshi
Title
(English)
On Kuei-têng Tsung-mi
Yamazaki Hiroshi
15, no. 2 (March 1967): 490-495