Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Tendai kyōgaku ni okeru shin to shin
Muranaka Yūshō
Title
(English)
‘Body’ and ‘Mind’ in Tendai Buddhism
Muranaka Yūshō
18, no. 2 (March 1970): 531-533