Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Ui Hakuju hakase jiden shōkai
Tsunoda Haruo
Title
(English)
The autobiography of Hakuju Ui
Tsunoda Haruo
16, no. 2 (March 1968): 886-890