Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Aannen ni okeru Mitsugonkyō
Kitao Ryūshin
Title
(English)
On the Ghanavyūha-sūtra in the Works of Annen
Kitao Ryūshin
35, no. 1 (December 1986): 154-156