Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Shūmitsu Engakukyōdōjōshūshōgi no raisanhō oboegaki
Ikeda Rosan
Title
(English)
On the Method of Confession in Zōng-mì's Yuán-júe-jīng-dào-cháng-xiū-zhèng-yí
Ikeda Rosan
35, no. 1 (December 1986): 118-121