Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Muromachiki ni okeru Seizan Nishidani Azuma kyōkei no Kyōto shinshutsu
Ueda Ryōjun
Title
(English)
The Azuma Movement of Seizan School in Muromachi Period Kyoto
Ueda Ryōjun
11, no. 2 (March 1963): 689-692