Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Gasan Jōseki zenji ni tuite no shomondai
Tajima Hakudō
Title
(English)
Some Problems Concerning the Zen Master Gasan-Joseki
Tajima Hakudō
13, no. 2 (March 1965): 470-474