Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Byōdōgakkyō no jinen no shisō
Fukuhara Rengetsu
Title
(English)
On the Idea of jinen in the Byōdōgakkyō
Fukuhara Rengetsu
29, no. 1 (December 1980): 296-301