Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Kōshinkyō seiritsu no mondai
Yoshioka Yoshitoyo
Title
(English)
On the Formation of Kōshin-sūtra
Yoshioka Yoshitoyo
16, no. 2 (March 1968): 547-553