Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Miroku to Aitta
Kagawa Takao
Title
(English)
Maitreya and Ajita
Kagawa Takao
12, no. 2 (March 1964): 628-631