Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Miroku bosatsu to Miroku ronshi
Ui Hakuju
Title
(English)
Maitreya Bodhisattva and Maitreya the Teacher
Ui Hakuju
1, no. 1 (July 1952): 96-102