Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Eei no Daichidoronsho o meguru mondaiten
Yoshizu Yoshihide
Title
(English)
A Study of Ta-chih-tu-lun of Hui-ying
Yoshizu Yoshihide
16, no. 1 (December 1967): 134-135